Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyposażenie i modernizacja Pododdzaiału Nerologicznego

logo RTG.jpeg

Działanie 10.1.  projekt pn. Podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Neurologicznym Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
Wartość projektu:  912 280,03 zł
Wydatki kwalifikowane: 912 280,03 zł
Dofinansowanie EFRR: 775 438,02 (85%)
Wkład własny (dotacja UMWO):  136 842,01 zł (15%)

Cele bezpośrednie projektu: I Cel ogólny: lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu. II Cel główny: podniesienie efektywności leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych schorzeniami sercowo-naczyniowymi świadczonego przez OCR w Korfantowie Sp. z o.o.. Celem pośrednim projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w województwie opolskim. Wszystkie wskazane cele projektu są komplementarne, charakteryzują się logicznym powiązaniem i wykazują niezbędną w tym zakresie cechę następstwa. Realizacja określonych w projekcie zadań przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu, a następnie ogólnego. Realizacja celów bezpośrednich pozwoli osiągnąć cel pośredni. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu, poprawie ulegnie zakres zharmonizowania stanu infrastruktury z potrzebami społecznymi. Jego wzrost będzie możliwy poprzez zakładane zwiększenie jakości i wydajności opieki medycznej w zakresie leczenia chorób cywilizacyjnych wywołanych chorobami sercowo-naczyniowymi, chorobami układu krążenia.

Osiągnięcie celów określonych dla projektu będzie weryfikowane poprzez następujące wskaźniki produktu i rezultatu. Wskaźniki produktów:

  1. Liczba wspartych podmiotów leczniczych (1 szt.). Wspartym podmiotem leczniczym będzie OCR w Korfantowie Sp. z o.o..
  2. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej (236 617,64 PLN). W skład planowanej do zakupienia w ramach projektu aparatury medycznej wchodzi: Zestaw do oceny sił reakcji podłoża i ćwiczeń feedback (1 szt.), Urządzenie do treningu pasywnego i aktywnego rąk pacjentów z niedowładami spastycznymi (3 szt.), Defibrylator (2 szt.), Kardiomonitor + uchwyt ścienny (2 szt.), Kardiomonitor z zastawem CO2 + uchwyt ścienny (1 szt.), Centrala monitorująca (1 szt.), Inhalator (2 szt.), Aparat EKG (1 szt.), Aparat do ciągłego ruchu biernego (2 szt.). 3. Liczba szpitali objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne (1 szt.)

 

Wersja XML