Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych

logo unia i opolskie dla rodziny.jpeg

Projekt pn. „Kompleksowe wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z gminy Korfantów oraz okolic”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: 08. Integracja społeczna: 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych; Nr naboru RPOP.08.01.00-IŻ.00-16-004/16.

Celem głównym Projektu jest podjęcie działań skutkujących poprawą stanu zdrowia osób starszych i niepełnosprawnych, w tym osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznymi.

Okres realizacji projektu od 01.05.2017 r. do 30.11.2018 r.:

Wszystkie usługi udzielane w ramach Projektu są bezpłatne.

Projekt składa się z dwóch części obejmujących część usługową w warunkach domowych oraz drugą część w warunkach ośrodka dziennego.

Ośrodek wyjazdowy: obejmować będzie opieką osoby najmniej samodzielne, które wymagają opieki w warunkach domowych. Na działania składają się badanie i ocena lekarska; usługi fizjoterapeutyczne ( ćwiczenia lecznicze, wybrane zabiegi fizykoterapeutyczne, ocena funkcjonalna ); podstawowe usługi pielęgniarskie i pomocy medycznej ( opiekuna medycznego ); w uzasadnionych przypadkach usługi logopedyczne oraz pomoc psychologa. Czas trwania: 2 miesiące dla jednej osoby.

Ośrodek dzienny: obejmuje opieką osoby bardziej sprawne, które będą codziennie dowożone do Opolskiego Centrum Rehabilitacji. Osoby te mają zapewniony dowóz i wyżywienie ( śniadanie, II śniadanie, obiad ); zabiegi kinezyterapii, fizykoterapii, basen; opiekę lekarską i pielęgniarską; zajęcia terapii zajęciowej; w uzasadnionych przypadkach opiekę psychologa i logopedy. Czas trwania: 1 miesiąc dla jednej osoby.

Jedna osoba może zostać objęta tylko jednym sposobem wsparcia.

Opiekunowie pacjentów biorących udział w projekcie mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez doświadczonych fizjoterapeutów na temat organizacji otoczenia chorego, ułatwień w pracy z pacjentem niesamodzielnym, sposobów przenoszenia, podnoszenia i asekuracji.

Bezpłatnie będzie też można skorzystać z wypożyczalni sprzętu ortopedycznego.

Wersja XML