Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjęcie do szpitala

PACJENTA DO:

- oddziałów rehabilitacji stacjonarnej: rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej (przewlekłej): pacjent składa oryginał skierowania ( może to zrobić osobiście w Dziale Statystyka pok. nr 9 w budynku Zamku OCR Korfantów lub przesłać listownie na ogólny adres szpitala) od lekarza specjalisty (np. ortopeda, neurolog, specjalista rehabilitacji ) zarówno z gabinetu prywatnego jak z poradni specjalistycznej- w terminie do 30 dni od daty wystawienia wraz z kserokopią dokumentacji związanej ze schorzeniem z jakim jest kierowany. Kolejno, raz w tygodniu Komisja Lekarska rozpatruje wnioski i przydziela indywidualne terminy biorąc pod uwagę szereg  czynników wynikających z dokumentacji m.in. stan pilny, stabilny, choroby przewlekłe, przebyte operacje itp. o decyzji Komisji ( terminy, odmowy, prośby o uzupełnienie dokumentacji) informujemy listownie, wysyłając zawiadomienie na adres umieszczony na skierowaniu.

Pełna treść dokumentu PDFZasady kwalifikacji pacjentów do rehabilitacji.pdf (447,33KB)

kontakt: 77/43444015, 77/4344023

mail: sekr.med1@ocr.pl; sekr.med2@ocr.pl; statystyka@ocr.pl

- oddziału rehabilitacji neurologicznej (wczesnej):  podobnie jak do pozostałych oddziałów rehabilitacji stacjonarnej, pacjent składa oryginał skierowania od lekarza specjalisty wraz z dokumentacją medyczną dotyczącą choroby. Zrobić to musi NIEZWŁOCZNIE PO WYPISIE Z ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO gdyż przyjęcie w tej sytuacji po świeżo przebytym udarze musi nastąpić do 14 dni od daty wypisu pacjenta.

kontakt: 77/4344037

mail: sekr.med1@ocr.pl; statystyka@ocr.pl

- oddziału chirurgi urazowej i ortopedycznej:

kontakt: 77/4344032

mail: sekr.med3@ocr.pl; statystyka@ocr.pl

- oddziału ortopedycznego:  podobnie jak do oddziałów rehabilitacji, pacjent składa oryginał skierowania od lekarza specjalisty (np. ortopeda, neurolog, chirurg, neurochirurg). W tym przypadku skierowanie ważne jest rok czasu od daty wystawienia. O terminie zabiegu pacjent informowany jest listownie a w przypadkach pilnych telefonicznie.

- poradni ortopedycznej lub rehabilitacyjnej: pacjent ma prawo zarejestrować się na wizytę telefonicznie pod nr 77/4344070 lub osobiście. Od momentu uzyskania daty porady, pacjent zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 14 dni, skierowanie do poradni specjalistycznej od lekarza rodzinnego POZ pod rygorem wykreślenia z kolejki.

- ośrodka rehabilitacji dziennej: pacjent może złożyć skierowanie na ambulatoryjną rehabilitację w ośrodku dziennym, bezpośrednio w tym dziale, który mieści się na II piętrze budynku Zamek OCR,  pok. 221 lub też przesłać oryginał skierowania pocztą na ogólny adres szpitala. Skierowanie ma ważność 30 dni od daty wystawienia, a uprawnienia do kierowania na ten rodzaj rehabilitacji ma  lekarz rodzinny POZ lub specjalista (ale tylko z poradni państwowej NFZ, nie z gabinetu prywatnego!).

Informacje o terminie przyjęcia pacjent otrzymuje pisemnie pocztą lub w dniu złożenia w przypadku składania dokumentów osobiście .

Kontakt: 77/4344040

mail: rehdomowa@ocr.pl; rehdzienna@ocr.pl

REHABILITACJA STACJONARNA PO CHOROBIE COVID-19

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia w kierunku COVID-19.

Badania diagnostyczne wymagane przy kwalifikacji do leczenia:

  1. badanie RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
  2. aktualna morfologia, OB, CRP,
  3. EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Skierowanie należy dostarczyć do  Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

lub wysłać pocztą na adres:

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów

Telefon kontaktowy: 77 43 44 023; 77 43 44 015, 77 43 44 037

 

SZPITAL NIE UDZIELA PRZEPUSTEK !

(za wyjątkiem nagłych zdarzeń losowych)

Wersja XML